_za1b1tsu_

Activity Graph

Page 1 of 1

2018-09-20

[08:20:17] _za1b1tsu_: has joined #ruby
[08:20:19] _za1b1tsu_: has joined #RubyOnRails