nfsnobody

Activity Graph

Page 1 of 1

2019-06-25

[19:51:15] nfsnobody: *.net *.split
[19:57:30] nfsnobody: has joined #ruby

2019-06-09

[04:06:06] nfsnobody: *.net *.split
[04:13:04] nfsnobody: has joined #ruby

2019-05-27

[02:27:26] nfsnobody: has joined #ruby

2018-07-31

[22:30:52] nfsnobody: Ping timeout: 240 seconds

2018-07-22

[16:37:15] nfsnobody: has joined #ruby
[16:37:15] nfsnobody: Changing host

2018-07-20

[00:07:11] nfsnobody: *.net *.split
[00:15:29] nfsnobody: has joined #ruby

2018-07-05

[15:19:25] nfsnobody: Ping timeout: 245 seconds
[15:22:52] nfsnobody: has joined #ruby

2018-05-29

[02:46:55] nfsnobody: *.net *.split
[02:47:59] nfsnobody: has joined #ruby
[02:50:04] nfsnobody: *.net *.split
[02:50:33] nfsnobody: has joined #ruby

2018-05-23

[17:05:58] nfsnobody: Ping timeout: 240 seconds
[17:09:29] nfsnobody: has joined #ruby
[18:14:25] nfsnobody: Ping timeout: 245 seconds
[18:16:04] nfsnobody: has joined #ruby
[18:20:22] nfsnobody: Ping timeout: 240 seconds
[18:22:04] nfsnobody: has joined #ruby

2018-05-18

[11:57:53] nfsnobody: Ping timeout: 276 seconds
[12:01:35] nfsnobody: has joined #ruby

2018-05-16

[20:48:33] nfsnobody: Ping timeout: 240 seconds
[20:51:27] nfsnobody: has joined #ruby

2018-05-12

[13:21:49] nfsnobody: *.net *.split
[13:28:54] nfsnobody: has joined #ruby

2018-05-10

[08:32:54] nfsnobody: Ping timeout: 255 seconds
[08:33:19] nfsnobody: has joined #ruby
[08:47:40] nfsnobody: *.net *.split
[09:06:13] nfsnobody: has joined #ruby

2018-05-08

[18:08:14] nfsnobody: Ping timeout: 240 seconds
[18:11:49] nfsnobody: has joined #ruby
[18:27:59] nfsnobody: Ping timeout: 255 seconds
[18:33:51] nfsnobody: has joined #ruby
[22:38:15] nfsnobody: Ping timeout: 240 seconds
[22:40:15] nfsnobody: has joined #ruby

2018-05-04

[16:41:29] nfsnobody: Ping timeout: 240 seconds
[16:55:52] nfsnobody: has joined #ruby
[17:22:06] nfsnobody: Ping timeout: 265 seconds
[17:28:19] nfsnobody: has joined #ruby
[17:32:51] nfsnobody: Ping timeout: 240 seconds
[17:33:50] nfsnobody: has joined #ruby

2018-04-25

[12:25:34] nfsnobody: *.net *.split
[12:27:20] nfsnobody: has joined #ruby
[15:01:04] nfsnobody: *.net *.split
[15:03:33] nfsnobody: has joined #ruby

2018-04-11

[01:57:21] nfsnobody: Ping timeout: 256 seconds
[01:59:05] nfsnobody: has joined #ruby

2018-03-22

[14:01:12] nfsnobody: Ping timeout: 265 seconds
[14:04:53] nfsnobody: has joined #ruby

2018-03-21

[14:06:02] nfsnobody: Ping timeout: 245 seconds
[14:08:44] nfsnobody: has joined #ruby
[14:24:37] nfsnobody: Ping timeout: 248 seconds
[14:27:12] nfsnobody: has joined #ruby

2018-03-15

[14:09:41] nfsnobody: Ping timeout: 248 seconds
[14:11:10] nfsnobody: has joined #ruby

2018-03-14

[22:00:36] nfsnobody: Ping timeout: 256 seconds
[22:02:41] nfsnobody: has joined #ruby

2018-03-08

[11:49:19] nfsnobody: has joined #RubyOnRails
[17:14:13] nfsnobody: Ping timeout: 265 seconds
[17:24:53] nfsnobody: has joined #ruby

2018-03-07

[09:20:30] nfsnobody: has joined #ruby
[09:20:30] nfsnobody: Changing host

2018-03-01

[09:35:54] nfsnobody: Ping timeout: 248 seconds
[09:41:08] nfsnobody: has joined #ruby

2018-02-21

[17:56:37] nfsnobody: Ping timeout: 260 seconds
[17:58:25] nfsnobody: has joined #ruby

2018-02-20

[06:44:44] nfsnobody: Ping timeout: 248 seconds
[06:46:02] nfsnobody: has joined #ruby

2018-01-02

[23:21:56] nfsnobody: Changing host
[23:21:57] nfsnobody: has joined #ruby
[23:22:50] nfsnobody: has joined #RubyOnRails

2017-12-16

[21:02:50] nfsnobody: Ping timeout: 255 seconds
[21:05:31] nfsnobody: has joined #ruby

2017-12-13

[06:46:43] nfsnobody: Ping timeout: 248 seconds
[06:48:36] nfsnobody: has joined #ruby

2017-12-12

[03:27:02] nfsnobody: has joined #ruby

2017-10-04

[05:50:52] nfsnobody: Read error: Connection reset by peer
[05:59:28] nfsnobody: has joined #ruby
[06:03:02] nfsnobody: has joined #ruby
[06:03:02] nfsnobody: Changing host
[06:03:08] nfsnobody: has joined #RubyOnRails

2017-08-25

[02:23:30] nfsnobody: Ping timeout: 240 seconds
[02:29:19] nfsnobody: has joined #ruby

2017-08-14

[23:51:31] nfsnobody: *.net *.split
[23:55:15] nfsnobody: has joined #ruby
[23:57:27] nfsnobody: *.net *.split
[23:59:43] nfsnobody: has joined #ruby

2017-07-31

[06:56:12] nfsnobody: Ping timeout: 240 seconds
[06:58:19] nfsnobody: has joined #ruby

2017-07-21

[11:12:53] nfsnobody: Ping timeout: 255 seconds
[11:16:26] nfsnobody: has joined #ruby

2017-07-17

[16:38:44] nfsnobody: has joined #ruby

2017-06-19

[18:19:42] nfsnobody: *.net *.split

2017-06-11

[12:20:15] nfsnobody: Ping timeout: 276 seconds
[12:32:22] nfsnobody: has joined #ruby

2017-06-04

[20:45:16] nfsnobody: has joined #ruby

2017-05-08

[15:14:51] nfsnobody: Ping timeout: 252 seconds

2017-03-29

[22:00:26] nfsnobody: has joined #RubyOnRails
[22:00:26] nfsnobody: has joined #ruby
[22:00:26] nfsnobody: Changing host

2016-07-28

[17:08:06] nfsnobody: Ping timeout: 240 seconds
[17:14:15] nfsnobody: has joined #ruby
[17:14:15] nfsnobody: has joined #RubyOnRails

2016-07-20

[23:57:59] nfsnobody: has joined #RubyOnRails
[23:57:59] nfsnobody: has joined #ruby
[23:57:59] nfsnobody: Changing host

2016-07-18

[15:10:56] nfsnobody: has joined #ruby
[15:10:56] nfsnobody: has joined #RubyOnRails

2016-07-17

[22:24:46] nfsnobody: Ping timeout: 240 seconds

2016-05-05

[04:01:19] nfsnobody: Changing host
[04:01:20] nfsnobody: has joined #RubyOnRails
[04:01:20] nfsnobody: has joined #ruby

2016-02-10

[07:35:57] nfsnobody: has joined #ruby
[07:35:57] nfsnobody: has joined #RubyOnRails
[08:10:48] nfsnobody: Quit: IRC is just multiplayer notepad
[08:13:08] nfsnobody: has joined #ruby
[08:13:08] nfsnobody: has joined #RubyOnRails

2016-02-08

[20:16:42] nfsnobody: Ping timeout: 272 seconds

2016-01-31

[12:25:13] nfsnobody: *.net *.split
[12:31:32] nfsnobody: has joined #ruby
[12:31:36] nfsnobody: has joined #RubyOnRails

2015-12-02

[15:37:25] nfsnobody: *.net *.split
[16:47:38] nfsnobody: has joined #ruby
[16:48:00] nfsnobody: has joined #RubyOnRails

2015-11-30

[03:43:58] nfsnobody: Ping timeout: 260 seconds
[03:45:00] nfsnobody: has joined #ruby
[03:45:00] nfsnobody: has joined #RubyOnRails

2015-11-29

[05:24:04] nfsnobody: *.net *.split
[05:25:40] nfsnobody: has joined #RubyOnRails
[05:25:41] nfsnobody: has joined #RubyOnRails
[05:25:41] nfsnobody: has joined #ruby
[05:25:41] nfsnobody: Changing host
[05:25:41] nfsnobody: has joined #ruby

2015-11-22

[03:45:58] nfsnobody: *.net *.split
[03:56:05] nfsnobody: has joined #ruby
[03:56:05] nfsnobody: has joined #RubyOnRails

2015-10-16

[00:08:48] nfsnobody: has joined #RubyOnRails
[00:08:58] nfsnobody: has joined #ruby

2015-09-01

[19:34:06] nfsnobody: *.net *.split
[19:35:23] nfsnobody: has joined #ruby
[19:35:24] nfsnobody: has joined #RubyOnRails

2015-06-18

[22:55:17] nfsnobody: *.net *.split
[23:06:09] nfsnobody: has joined #ruby
[23:06:11] nfsnobody: has joined #RubyOnRails

2015-06-01

[18:12:56] nfsnobody: has joined #ruby