plashchynski

Activity Graph

Page 1 of 1

2015-07-18

[00:29:46] plashchynski: has joined #ruby
[00:38:02] plashchynski: Quit: plashchynski
[00:56:32] plashchynski: has joined #ruby
[01:13:58] plashchynski: Quit: plashchynski
[06:59:10] plashchynski: has joined #ruby
[07:21:27] plashchynski: Quit: plashchynski
[10:10:17] plashchynski: has joined #ruby
[10:28:09] plashchynski: Quit: plashchynski
[10:32:23] plashchynski: has joined #ruby
[11:35:14] plashchynski: Quit: plashchynski
[12:03:51] plashchynski: has joined #ruby
[13:21:52] plashchynski: Quit: plashchynski
[22:56:58] plashchynski: has joined #ruby

2015-07-17

[12:54:58] plashchynski: has joined #ruby
[12:59:19] plashchynski: Ping timeout: 244 seconds
[15:17:27] plashchynski: has joined #ruby
[19:34:45] plashchynski: Quit: plashchynski

2015-07-16

[09:27:09] plashchynski: has joined #ruby
[09:44:09] plashchynski: Quit: plashchynski
[09:51:54] plashchynski: has joined #ruby
[09:57:07] plashchynski: Quit: plashchynski
[16:02:34] plashchynski: has joined #ruby
[17:04:47] plashchynski: Quit: plashchynski
[17:22:37] plashchynski: has joined #ruby
[18:03:51] plashchynski: Quit: plashchynski

2015-07-15

[04:11:17] plashchynski: has joined #ruby
[04:26:00] plashchynski: Quit: plashchynski
[05:24:15] plashchynski: has joined #ruby
[06:57:36] plashchynski: Quit: plashchynski
[11:40:44] plashchynski: has joined #ruby
[12:08:36] plashchynski: Quit: plashchynski
[12:10:04] plashchynski: has joined #ruby
[12:18:53] plashchynski: Quit: plashchynski
[13:48:16] plashchynski: has joined #ruby
[14:00:44] plashchynski: Quit: plashchynski
[14:07:03] plashchynski: has joined #ruby
[14:09:59] plashchynski: has joined #ruby
[17:10:37] plashchynski: Quit: plashchynski
[17:28:10] plashchynski: has joined #ruby

2015-06-11

[06:06:35] plashchynski: has joined #ruby
[07:33:46] plashchynski: Quit: plashchynski
[09:05:43] plashchynski: has joined #ruby
[09:25:07] plashchynski: Quit: plashchynski
[10:15:27] plashchynski: has joined #ruby
[17:26:49] plashchynski: Quit: plashchynski
[18:45:32] plashchynski: has joined #ruby
[18:55:14] plashchynski: Quit: plashchynski
[18:57:19] plashchynski: has joined #ruby
[19:50:03] plashchynski: Quit: plashchynski
[19:51:24] plashchynski: has joined #ruby
[20:09:12] plashchynski: Quit: plashchynski

2015-06-10

[07:09:02] plashchynski: has joined #ruby
[07:22:33] plashchynski: has joined #ruby
[07:31:19] plashchynski: Quit: plashchynski
[08:53:49] plashchynski: has joined #ruby
[09:24:41] plashchynski: Quit: plashchynski
[10:00:14] plashchynski: has joined #ruby
[11:18:33] plashchynski: Quit: plashchynski
[11:21:21] plashchynski: has joined #ruby
[12:17:53] plashchynski: Quit: plashchynski
[12:22:49] plashchynski: has joined #ruby
[14:20:01] plashchynski: Quit: plashchynski
[19:05:39] plashchynski: has joined #ruby
[20:10:52] plashchynski: Quit: plashchynski
[20:14:46] plashchynski: has joined #ruby
[22:17:50] plashchynski: Quit: plashchynski
[22:21:15] plashchynski: has joined #ruby
[22:32:26] plashchynski: Quit: plashchynski

2015-06-09

[08:17:53] plashchynski: has joined #ruby
[08:25:30] plashchynski: Quit: plashchynski
[08:51:57] plashchynski: has joined #ruby
[10:05:48] plashchynski: has joined #ruby
[10:28:22] plashchynski: Quit: plashchynski
[10:29:50] plashchynski: has joined #ruby
[14:24:45] plashchynski: Quit: plashchynski
[14:25:06] plashchynski: has joined #ruby
[18:30:49] plashchynski: Quit: plashchynski
[19:31:02] plashchynski: has joined #ruby
[20:26:54] plashchynski: Quit: plashchynski
[20:33:50] plashchynski: has joined #ruby
[21:18:42] plashchynski: Quit: plashchynski
[21:25:29] plashchynski: has joined #ruby
[22:17:16] plashchynski: Quit: plashchynski
[22:17:30] plashchynski: has joined #ruby
[22:21:51] plashchynski: has joined #ruby
[22:36:55] plashchynski: Quit: plashchynski
[22:47:20] plashchynski: has joined #ruby

2015-06-08

[18:53:31] plashchynski: has joined #ruby
[19:29:37] plashchynski: Quit: plashchynski
[19:40:08] plashchynski: has joined #ruby
[22:50:32] plashchynski: Quit: plashchynski
[22:50:47] plashchynski: has joined #ruby

2015-05-31

[01:23:05] plashchynski: Quit: plashchynski

2015-05-30

[17:49:50] plashchynski: has joined #ruby